Barion Pixel

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A KIKAPCS. Alapítvány — továbbiakban Adatkezelő — nyilatkozata az adatok kezeléséről: 

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján teszünk eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek, melynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Adatkezelő

Név: KIKAPCS. Alapítvány

Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 7. I/4.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012677

Adószám: 19091725-1-43

E-mail cím: lucabardio@kikapcs.eu

Weboldal: https://kikapcs.eu/

 

Adatfeldolgozó – Tárhely szolgáltató

Cégnév: 

Szolgáltató címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Web: 

 

Adatfeldolgozó – Könyvelő 

Cégnév: Bakányi Éva EV

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 43/b

Telefon: 06209891282

E-mail: bakanyie@gmail.com

Web: –

 

Támogatottjaink, a támogatottak hozzátartozói, valamint egyéb ügyfeleink személyes adatait, amelyek a www.kikapcs.eu honlapon található kapcsolati űrlap kitöltésével, valamint a lucabardio@kikapcs.eu e-mail címen és a +36 30 524 90 50 telefonszámon, illetve a papíralapú támogatotti nyilatkozatok, motivációs levelek, messenger, valamint egyéb közösségi portálokon keresztül kerülnek kezelésünkbe, nem adjuk tovább harmadik személy részére.

 

Támogatottjainkat és minden ügyfelünket biztosítani szeretnénk arról, hogy adataikat semmilyen más célra nem használjuk fel, kivéve, ha más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulásukat adták. 

 

Támogatottjaink, ügyfeleink neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, telefonszáma, e-mail címe, betegsége, családi állapota bekerül adatbázisunkba, amennyiben ehhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárulnak az első személyes találkozáskor, vagy a honlapon vagy egyéb más kommunikációs csatornán történő kapcsolatfelvétel során. 

Természetesen bármikor, korlátozás nélkül igényelheti bármely támogatottunk, ügyfelünk, hogy adataikat töröljük az adatbázisunkból.

 

 

 

 1. ADATKEZELÉS TÍPUSAI, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

 

Honlapon történtő regisztráció, kapcsolatfelvétel esetén:

 

 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel támogatók részére bejelentkezéshez, tájékoztatás nyújtásához, támogatás előkészítéséhez.
 • Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a honlapunkon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitölti: https://kikapcs.eu/tamogatok/
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személyes hozzájárulása
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére történő törlésig.
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

 

Ügyféladatok kezelése

 

 • Adatkezelés célja: a főtevékenység ellátásával kapcsolatos támogatotti és támogatói adatok kezelése
 • Érintettek köre: támogató vagy támogatottként bejelentkező ügyfelek, ezek kapcsolattartói
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, támogatási szerződés megkötése
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. A számlán megadott adatokat a Számviteli törvény által előírtak miatt 8 évig nem lehet törölni.
 • A kezelt adatok köre:
 • Visszahívás kérésnél: név, e-mail cím, telefonszám
 • Számlázásnál: név, lakcím, bankszámlaszám (átutalással történő fizetés esetén), vagy cégnév, székhely, adószám, bankszámlaszám, adószám
 • Motivációs levél esetén: a motivációs levél egyben állapot felmérő lap is, mely tartalmazza: név, telefonszám, e-mail cím, egészségügyi megjegyzések, gyógymódok, családi állapot, jövedelem, dátum
 • Támogatottak esetén külön hozzájáruló nyilatkozat alapján hang-, kép., és videó felvétel.

 

III. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai, az alapítvány támogatói. Kép-hang-, és videófelvétel esetén az alapítvány honlapjának és közösségi oldalainak látogatói.

 1. AZ ÖN JOGAI

 

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor automatikus úton dolgozzuk fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, általunk kezelt, feldolgozott személyes adatait törltetni. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek, pl. a számlák esetén a Számviteli törvény).

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése, feldolgozása ellen jogos érdekes alapján. Ezek után nem folytatjuk tovább a személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően saját jogos érdekeinket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben, korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznunk kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adataira, de a jogi kár- és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartanunk azokat.

 

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?


A fenti jogokra vonatkozó kérelmeket erre az e-mail címre küldheti: lucabardio@kikapcs.eu

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 


Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait helytelenül kezeljük, vagy dolgozzuk fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

 

Eljárási szabályok:

 

Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha nem tennénk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

Minden olyan címzettet tájékoztatunk az általunk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, aki, illetve amely a személyes adatát velünk közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátjuk. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 

 

Kártérítés, és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy – ha van – az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

 

 

Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:


Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan megváltoztassuk. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a www.kikapcs.eu weboldalon. Az Adatvédelmi nyilatkozatom jelentős változásairól, például a személyes adatok feldolgozásának okairól, vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

 1. AZ ALAPÍTVÁNY HONLAPJÁRA LÁTOGATÓK ADATAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, SÜTIK (COOKIE)

 

  A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie, apró információcsomag kerül a honlapot meglátogató személy számítógépére, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával,-  amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. 

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapunkon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.  Személyes adatkezelést e körben nem folytatunk.

 

 

 

Electron Holding

You have Successfully Subscribed!

bkjbbkjhj

You have Successfully Subscribed!

Erste Bank

You have Successfully Subscribed!

Grabant Ingatlan

You have Successfully Subscribed!

Silka

You have Successfully Subscribed!

Garand Design

You have Successfully Subscribed!

BDPST Group

You have Successfully Subscribed!

Prime Rate

You have Successfully Subscribed!

Lavet Kft.

You have Successfully Subscribed!

Radelit Média

You have Successfully Subscribed!

OnSize

You have Successfully Subscribed!